Ubytovací řád

Ubytovací řád upravuje podmínky pobytu v Hotelu Odra s.r.o., se sídlem Ostravice 327, PSČ 739 14, IČ: 25354043. Je závazný pro všechny ubytované klienty a zaměstnance hotelu. Upravuje práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele, tedy klienta a Hotelu Odra. Ubytovací řád je k dispozici na recepci.

1. Při příchodu do hotelu se klient prokáže platným dokladem totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz) a předloží voucher vystavený CK, případně ubytovací nebo dárkový poukaz vystavený hotelem.

2. Pokud nebyly objednané služby uhrazeny před příjezdem klienta, uhradí klient cenu za všechny objednané služby předem, tj. před předáním klíčů od pokoje s výjimkou případů, kdy je dohodnuto jinak.

3. Po vyřízení přijímacích formalit obdrží klient klíče od pokoje a hlavního vchodu, event. rozpis procedur načasovaných předem na základě objednávky.

4. Ve zvláštních případech (provozní důvody) může hotel nabídnout klientovi jiné, než původně sjednané ubytování, pokud se zásadně neliší od potvrzené objednávky.

5. V případě, že si přeje klient svůj pobyt prodloužit a jeho pokoj je již rezervován pro jiného klienta, nabídne mu recepce jiný volný pokoj.

6. Klienti užívají pokoj od 14,00 hodin v den nástupu, do 11,00 hodin v den odjezdu opustí pokoj a předají klíče na recepci. V případě nedodržení času odjezdu je hotel oprávněn účtovat další noc. V případě předem domluveného opravdu brzkého check-inu či popř. pozdního check-outu, účtujeme 500 Kč.

7. Zjistí-li host, že ubytování nebo ostatní poskytované služby neodpovídají smluvním

podmínkám, má právo tyto skutečnosti reklamovat. Reklamaci je třeba uplatnit na recepci a to bez zbytečného odkladu.

8. Není-li potvrzeno jinak, rezervujeme pokoj pro klienta v den příjezdu do 18.00 hodin.

9. V době od 22.00 do 6.00 hodin se dodržuje noční klid. Porušení nočního klidu hlaste neprodleně noční směně na recepci, která se pokusí zajistit nápravu. V případě nerespektování nočního klidu je hotel oprávněn účtovat pokutu až do výše 5.000 Kč.

10. Hotel je nekuřáckým prostředím. Kouření je povoleno jen ve venkovních vyhrazených prostorech.

11. Návštěvy hostů na pokojích se hlásí v recepci hotelu.

12. Z bezpečnostních důvodů může klient v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, které slouží k osobní hygieně.

13. Před každým odchodem z pokoje uzavře klient okna, vodovodní uzávěry v koupelně, zhasne světla, uzamkne pokoj a klíče odevzdá na recepci. Klient za klíče od pokoje odpovídá, nevynáší je z budovy hotelu a nenechává je v zámku zvenčí. Při ztrátě klíče bude hotel požadovat finanční náhradu v hodnotě 500 Kč.

14. Bez souhlasu pracovníka recepce není klient oprávněn přemísťovat zařízení pokoje nebo provádět zásahy do vnitřních instalací.

15. Děkujeme našim klientům, že navštěvují hotelovou restauraci a bary vhodně oblečeni. V prostorách hotelu je zakázáno pohybovat se v plavkách a spodním prádle.

16. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokojích a také v ostatních prostorách hotelu.

17. Pobyt zvířete na pokoji je možný jen po dohodě s recepcí hotelu, při objednávce pobytu za určených podmínek a je zpoplatněn dle ceníku hotelu.

18. Klient má právo užívat veškeré společné prostory hotelu a využívat další služby hotelem poskytované.

19. Při onemocnění nebo zranění klienta zajistí zaměstnanci hotelu poskytnutí první pomoci, event. převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí klient.

20. Hotel neodpovídá klientům za škody na jejich věcech a cennostech vnesených do pokojů. Klient může využít uložení cenností v trezoru na recepci hotelu.

21. Dojde – li k poškození, nebo znečištění zařízení hotelu, bude klientovi účtována náhrada škody v plné výši.

22. Zařízení hotelu užívá klient šetrným způsobem, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození věcí či majetku. V případě ztráty či poškození věcí uhradí klient způsobenou škodu v plné výši.

23. Děkujeme klientům, že akceptují tento ubytovací řád. V případě, že i přes upozornění klient poruší své povinnosti a ustanovení řádu nedodrží, má ředitel hotelu právo pobyt ukončit.

24. Vlastním ubytováním vyjadřují hosté svůj bezpodmínečný souhlas s Ubytovacím řádem Hotelu Odra.

25. Veškeré další informace spojené s pobytem, poskytovanými službami a cenami obdrží klient na recepci. Budeme také rádi za připomínky, doporučení a žádosti ze strany klienta.

V Ostravici dne 1.1. 2019

Jiří Koschaný

jednatel HOTEL ODRA s.r.o.